ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 27794912000, ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62164/10/Β/07/01 και Α.Φ.Μ. 998660256

Κατόπιν της σχετικής από 29 Ιουλίου 2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4548/2018 και του καταστατικού αυτής, καλούνται οι μέτοχοί της σε Τακτική Γενική
Συνέλευση την 23η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15, στα γραφεία της
έδρας της, που βρίσκονται στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, θέση «Βοϊδολίβαδο»,
Κόμβος Εθνικού Σταδίου, αριθμός 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
εταιρικής χρήσης από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και ανάγνωση των επ’ αυτών
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της ως άνω εταιρικής χρήσης.
3. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας
από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021 και
απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117
παρ. 1 περ. γ′ του Ν. 4548/2018.
4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, των αμοιβών και αποζημιώσεων
μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια ως άνω εταιρική χρήση από 1.1.2021
έως 31.12.2021, καθώς και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών
Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση.
5. Εκλογή Ελεγκτών (ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης (από 1.1.2022 έως
31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε ότι σε περίπτωση
που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για την
έγκυρη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και λήψη
απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, θα λάβει χώρα
επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 30 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15
στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας,
θέση «Βοϊδολίβαδο», Κόμβος Εθνικού Σταδίου, αριθμός 1, χωρίς δημοσίευση νέας
πρόσκλησης των μετόχων.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν δε να
συμμετάσχουν σε αυτήν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, από πρόσωπο που
έχουν εξουσιοδοτήσει, χωρίς προηγούμενη κατάθεση των μετοχών. Εντούτοις, σε
περίπτωση αντιπροσώπευσης, τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των
μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του
Καταστατικού.

Αγρίνιο, 29 Ιουλίου 2022
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Δείτε το σχετικό Αρχείο: ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΕ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗ