ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ«ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 27794912000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62164/10/Β/07/01

Κατόπιν τηςσχετικής από 9 Αυγούστου 2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίουτης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα μετις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του καταστατικούτης εν λόγω εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 1ηΣεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της, που βρίσκονται στο Αγρίνιο, Κόμβος Εθνικού Σταδίου, αριθμός 1, θέση «Βοϊδολίβαδο», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και ανάγνωση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας, που έλαβε χώρα κατά την ως άνω χρήση.
  3. Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών παρελθουσών χρήσεων.
  4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 109 ν. 4548/2018, αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια ως άνω εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.
  5. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020.
  6. Εκλογή Ελεγκτών(ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης (από 1.1.2020 έως 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, θα λάβει χώρα επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη10 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 17:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στη θέση «Βοϊδολίβαδο» του Δήμου Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης των μετόχων.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν δε να συμμετάσχουν σε αυτήν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει, χωρίς προηγούμενη κατάθεση των μετοχών. Εντούτοις, σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 § 3 του Καταστατικού.

Αγρίνιο, 9 Αυγούστου 2020

Γιατο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος