Ακολουθούν συνημμένα τα αρχεία χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 και η έκθεση διαχείρισης του ΔΣ προς την τακτική Γεν. Συνέλευση :